Koop de Startset met Abonnement
Start nu.

Toepasselijkheid

 1. Op alle offertes, bestellingen en overeenkomsten die tussen Besteller en Bold Online BV ("BOLD Online") tot stand komen, zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing.
 2. Op afwijkende en/of aanvullende bedingen kan door de Besteller slechts een beroep worden gedaan indien en voor zover deze door BOLD Online uitdrukkelijk zijn aanvaard.
 3. De Besteller met wie eenmaal op de deze voorwaarden is gecontracteerd, aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten tussen hem en BOLD Online.
  1. Totstandkoming overeenkomst
   1. Tussen BOLD Online en Besteller komt een koopovereenkomst tot stand op het moment dat de Besteller een aanbieding van BOLD Online accepteert middels het volledig en correct invullen van het door BOLD Online beschikbaar gemaakte formulier.
  2. Prijs
   1. BOLD Online behoudt zich het recht voor om de prijzen van de door haar in servicevorm aangeboden producten tijdens de looptijd van de service te wijzigen, waarbij BOLD Online Besteller uiterlijk 14 dagen van tevoren zal informeren en Besteller de mogelijkheid heeft om de service binnen 10 dagen op te zeggen zonder dat Besteller enige vergoeding verschuldigd is voor niet geleverde producten.
   2. Actiecodes en giftcards hebben de geldigheidsduur die door BOLD Online wordt vermeld bij uitgifte.
   3. Acties en aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.
   4. Boldking vrienden - kortingscodes mogen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor ze zijn uitgegeven.
   5. Commerciële doeleinden: Het is in geen geval toegestaan om de Boldking merknaam en alle mogelijk combinaties van misspells te gebruiken binnen url combinaties om daarmee verkeer aan te trekken dat ingezet wordt om de vrienden – kortingscode te verspreiden.
   6. Doel van uitgifte: De vrienden – kortingscode is bedoeld om nieuwe betalende klanten te verwerven (via persoonlijke social media kanalen, email, mond tot mond) Het aanbieden van de vrienden – kortingscode buiten de persoonlijke kanalen (commerciële kanalen) is in geen geval toegestaan.
   7. Besteller kan maximaal EUR 4 korting ontvangen bij gebruik van zijn vrienden-tegoed.
   8. Iedere (poging tot) fraude of andere niet-toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van de vrienden -kortingscodes wordt ontzegd. Boldking behoudt zich het recht om de verkregen korting en het opgebouwde tegoed met terugwerkende kracht te verrekenen.
  3. Betaling
   1. Voor de betaling kan Besteller uitsluitend gebruik maken van de door BOLD Online aangeboden betalingsmogelijkheden.
   2. Bij het gebruik van een betalingslink die door BOLD Online voor automatische incasso wordt toegestuurd aan Besteller, geeft Besteller BOLD Online toestemming om ook toekomstige betalingen van het betreffende rekeningnummer te innen.
   3. Betaling vindt plaats uiterlijk binnen 14 dagen nadat een koopovereenkomst tot stand is gekomen. Periodieke betaling vindt plaats voorafgaand aan elke serviceperiode.
   4. Bij niet tijdige betaling, bijvoorbeeld door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens ontoereikend saldo op de betreffende rekening, wordt een bedrag van EUR 2,50 aan kosten in rekening gebracht.
   5. Indien de betaling na de eerste herinnering niet binnen de daarin gestelde termijn plaatsvindt, is BOLD Online gerechtigd de service eenzijdig per direct te beëindigen, onverminderd het recht op schadevergoeding en het recht om achterstallige betalingen te innen en de bijbehorende incassokosten op Besteller te verhalen.
   6. De producten blijven in eigendom van BOLD Online totdat Besteller de producten heeft betaald.
   7. Betalingsherinneringen worden door BOLD Online uitsluitend elektronisch verstuurd.
   8. Boldking biedt de Besteller de optie tot achteraf betalen bij het aanschaffen van de startset. Om hier gebruik van te kunnen maken, moet de Besteller een verzoek mailen naar achterafbetalen@boldking.com. Besteller dient dan 50% bij de aankoop te betalen en 50% bij levering. Boldking brengt €1,50 extra in rekening voor het opdelen van de betaling. * Alleen geldig bij de aankoop van een startset.
  4. Levering, levertijd en uitvoering
   1. BoldkingRepeat levering geschiedt op kosten van BOLD Online op het bij de bestelling opgegeven adres.
   2. De Besteller (d.w.z. de persoon aan wie de zending wordt verzonden) zal de declarant en importeur zijn in het land waarvoor de zending bestemd is.
   3. Bestellingen worden afgeleverd binnen drie tot vijf werkdagen na bestelling waarbij bezorging alleen mogelijk is op dagen waarop PostNL in het betreffende gebied bezorgt. BOLD Online biedt geen mogelijkheid tot afhalen.
   4. Besteller is verantwoordelijk voor het up to date houden van contactgegevens inclusief bezorgadres. Indien een bestelling niet aankomt omdat de contactgegevens niet juist zijn ingevuld, zal BOLD Online de bestelling binnen drie tot vijf dagen na retour van de bestelling en ontvangst van het juiste adres opnieuw verzenden en de verzendkosten in rekening brengen.
   5. Om producten van Boldking te ontvangen heeft de brievenbus van besteller de volgende afmetingen: minimaal 26,5 cm lang en 3,2 cm hoog.
  5. Gegevensbescherming
   1. De door Besteller aan BOLD Online verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om de bestelling uit te voeren, conform de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Voor meer informatie, zie onze Privacy Policy.
  6. Garantie en aansprakelijkheid
   1. BOLD Online garandeert slechts dat de door haar geleverde producten geschikt zijn voor het doel waarvoor zij op grond van de door BOLD Online verstrekte informatie bestemd zijn en garandeert dat de producten voldoen aan de eventuele wettelijke verplichtingen en andere overheidsvoorschriften die gelden voor dat gebruiksdoel.
   2. Bold Online garandeert dat de door haar geleverde producten en diensten worden geproduceerd respectievelijk geleverd met respect voor mens en milieu, zonder gebruikmaking van kinderarbeid.
  7. Wijzigingen
   1. BOLD Online behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Het verdient aanbeveling om deze algemene voorwaarden regelmatig te raadplegen.
  8. Ontbinding
   1. Indien de Besteller zijn verplichtingen onder deze overeenkomst niet nakomt dan heeft BOLD Online de keuze om: a. de Besteller de gelegenheid te geven om binnen een door BOLD Online gestelde termijn alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen; b. de overeenkomst zonder voorafgaande waarschuwing geheel of gedeeltelijk te ontbinden; BOLD Online behoudt zich te allen tijde het recht voor om naast ontbinding van de overeenkomst, ook volledige vergoeding van alle schade en kosten op Besteller te verhalen.
  9. Geschillen en toepasselijk recht
   1. Op alle verbintenissen tussen BOLD Online en de Besteller is Nederlands recht van toepassing.
   2. De Arrondissementsrechtbank te Amsterdam is exclusief bevoegd van eventuele geschillen tussen BOLD Online en de Besteller, voortvloeiende uit dan wel anderszins verband houdende met de overeenkomst, kennis te nemen.


  Retour policy Bold Online BV

  Returns Process - summary

  If you are not 100% satisfied with your Boldking products we offer you a 30 day return service, free of charge. However all items must be returned to us in mint saleable condition. They must be returned unused and in their original, undamaged packaging.

  Please contact our customer service before you return your products. They will be glad to further assist you.

  We will reimburse the amount you paid for your purchase with us as soon as possible, within a maximum of 30 days after an assessment of the goods returned. The customer is responsible for shipping costs. Returns received outside the above time frame are not to be accepted.

  Please send your returns to:
  BOLD Online BV - Returns
  Postbus 77, De Corantijn 19, 1689 AN Zwaag


  When and if returning your products, please consider the following terms and conditions:

  • We offer a 30 day return service.
  • When we receive your package in good order, we will refund you within 30 days.
  • Shaving products and Cosmetic products (blades, shave gel, after shave cream, lotion, moisturizer, etcetera.) may only be returned unopened and in their original packaging for hygienic reasons. Unfortunately, we will not take back any used razor blades, opened containers, jars, tubes or bottles.
  • We will only be able to accept returns on clothing (boxer shorts) when they have not been worn, soiled or washed. Underwear can only be returned in original packaging, as it is a hygiene product.
  • Please don’t fit boxer shorts directly on your skin. The best way to check the size of your boxer short, is by placing your new boxer on an old boxer that fits well.
  • We are able to process your returns and exchanges only when the order is returned to us in mint saleable condition, in original packaging and in a sturdy return box, faulty products excluded. We reserve the right to refuse returns that show wear and tear or other damage inflicted by the customer.
  • Exchanges to different size will be shipped by Boldking free of cost.
  • Damaged deliveries can be returned free of charge. Please contact customer service.
  • We offer a 100 days warranty on clothing (boxer shorts).
  • The customer is responsible for shipping costs. Returns received outside the above time frame are not to be accepted.
  • In the event that the wrong product has been sent to you, we will refund the amount you paid for your purchase with us and any costs incurred on your behalf for the return of the wrong item shall also be refunded by us once we have received the goods from you within 30 days after purchase.